درمان مشکلات کودکان با رویکرد دلبستگی

مدیریت هر یک از مسایلی که فرزندانمان در طول رشد خود به طور جدی با آن روبه رو می شوند (لجبازی، اضطراب، پرخاشگری، شب ادراری، قلدری، مسایل مربوط به خواب و تغذیه، کمبود اعتماد به نفس و …..) یکی از مهم ترین چالش های فرزندپروری است که می توان با افزایش آگاهی و توان خود هر یک از آنها را تبدیل به فرصتی برای شکوفایی هر چه بیشتر فرزندمان کنیم. در عین حال که هر یک از ما وامدار تربیت والدین خود هستیم و می دانیم که با فرزندانمان چطوربرخورد کنیم اما بسیاری از شیوه های تربیتی فرا گرفته شده از گذشته ناکارآمد و حتی در بسیاری از موقعیت ها مخرب است. بنابراین دریافت همراهی از یک مشاور متخصص در این زمینه می تواند چالش های ما را آسان تر و حس ما را از والدگری خود مثبت تر کند.

 

جلساتموضوع
جلسه اولارزیابی مشکلات کنونی والدین در ارتباط با فرزندشان، ارزیابی نکات مثبت رابطه و موانع موجود در آن ، بررسی میزان هماهنگی والدین در تربیت،

توضیح درباره چارچوب جلسات و نقش والدین در پیشرفت جلسات

مشخص شدن فرض های اولیه در مورد سطح منتالیزیشن والدین و سبک دلبستگی آنها با فرزندشان

جلسه دومبرگزاری تست مارشاک با حضور مادر و کودک
جلسه سومبرگزاری تست مارشاک با حضور پدر و کودک
جلسه چهارمگفتگو و بازخورد به والدین برپایه تست برگزارشده
جلسه پنجماولویت بندی مشکلات کودک و بررسی معنای هر کدام از مسایل برای والد

کاهش لجبازی و عدم همکاری کودک از طریق برقراری ارتباط با کیفیت والد و کودک

 

جلسه ششمسبک دلبستگی والد با کودک به ویژه مادر
جلسه هفتمدر راستای مشکلات مطرح شده توسط والدین، استفاده از مجموعه تکنیک های تشویقی برای افزایش همکاری کودک در فعالیت هایی که باید انجام دهد و در حال حاضر آنها را انجام نمی دهد.
جلسه هشتمدر راستای مشکلات مطرح شده توسط والدین، استفاده از مجموعه تکنیک های پیامدی جهت افزایش همکاری کودک در فعالیت هایی که نباید انجام دهد اما در حال حاضر انجام میدهد.
جلسه دهمجمع بندی جلسات، صحبت درباره موانع احتمالی موجود در اجرای تکنیک ها
جلسه دهمجلسه follow up، بر اساس نیاز مراجعین

 

  • هر یک از جلسات بر پایه مشکلات مراجعین و نیازهای ایشان، سن فرزندان قابلیت کم و یا اضافه شدن دارد.

 

 

مهسا امید بیگی

مشاور و درمانگر کودک