دوره درمانی مداخلات عصب شناختی در چاقی و بیش خوری

دوره درمانی مداخلات عصب شناختی در چاقی و بیش خوری
ظرفیت هر دوره ۲۵ نفر، طول دوره ۲۶ جلسه، هر هفته یک جلسه ۶۰ دقیقه ای
روش های متداول کاهش وزن و کنترل بیش خوری در بر گیرنده ی رژیم های سفت و سختی هستند که به طور معمول بیشتر افراد در رعایت کردن آن یا به پایان بردن آن ناموفق بوده اند. این عدم موفقیت موجب کاهش اعتماد به نفس افراد شده و به حلقه ی معیوب بازگشت به پرخوری منجر می گردد. در این دوره ی درمانی که مبتنی بر روش ها و راهکار های علوم مغز و شناخت طراحی شده است، به فرد دچار چاقی و بیش خوری آموزش داده می شود تا مساله را نه در معده ی خود که در مغز خود واکاوی کند. این دوره به افراد می آموزد تا با تقویت و بهبود عملکرد های مغزی شان به کنترل بیش خوری و کاهش وزن دست یابند. در این دوره ها ما طی ۲۶ پله افراد را یاری می کنیم تا با انجام تمرینات مهیج و عملیاتی، نحوه ی عملکرد مغزشان را نسبت به رفتار های خوردن تغیر دهند.

مدرس: دکتر محمد تقی سعیدی متخصص علوم اعصاب شناختی
مرکز مشاوره حال خوب