کارگاه درمان مبتنی بر تعهد و پذیرشACT

عناوین جلسات:
تعریف درمانACT
تشریح تمایز ACTبا سایر رویکردهای نسل سوم
انعطاف پذیری درACT
تشریح مولفه هایACT
درمان اختلالات اضطرابی با ACT
درمان اختلال وسواس باACT
اکت در عمل(رول پلی)

شرایط شرکت: دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی ،مشاوره وسایر رشته های مرتبط
تاریخ برگزاری
۹الی ۱۱ مرداد ساعت ۸تا ۱۲
مدرس: سهیلا قمیان دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
هزینه دوره : ۴۰۰هزار
با ارائه مدرک معتبر

 

درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش ACT