کارگاه فرزند پروری

کارگاه ۶ جلسه ای
مخصوص مادرانی که کودک ۴ تا ۹ سال دارند
مدرس: دکتر مینا باقری نژاد (متخصص روانشناسی بالینی)
●دلبستگی مادر و فرزند
●من چگونه مادری هستم؟
●چگونه پاسخگوی رفتارهای نامتناسب فرزندم باشم؟