کارگاه مدیریت خشم

کارگاه مدیریت خشم

کارگاه مدیریت خشم

مدیریت خشم

مدرس: زهرا حیدری

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

 

علل بوجود آمدن خشم

پیامد خشم

تکنیک ها و درمان کنترل خشم

( از دیدگاه علم روانشناسی، طب سنتی و توصیه های قرآنی )

Block "256" not found