نام و نام خانوادگی : سن : جنس : زن مرد سطح تحصیلات : شغل : شماره تماس : تاریخ : ساعت شروع : ساعت پایان : آزمون دهنده محترم ،جوابی را علامت  بزنیدکه درمورد شما ،درست است. ردیف پرسش نامه شخصیتی ۱ مجله های فنی را دوست دارم. درست غلط ۲ اشتهای خوبی …