دکتر جمیله محمدی

دکتری روانشناسی

دارای شماره نظام روانشناسی ۵۷۷۵

دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

حوزه فعالیت:

درمانگری معنوی اختلالات خلقی

نوبت گیری آنلاین

رزومه دکتر جمیله محمدی :

سوابق تحصیلی

دکتری روانشناسی از دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۹۷ ( رتبه قبولی:۶ – معدل: ۱۹ )

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه شاهد در سال ۱۳۹۰ (رتبه قبولی: ۷۰ – معدل:۱۸/۱۱)

کارشناسی روانشناسی ارشد از دانشگاه شاهد در سال ۱۳۸۷ (رتبه قبولی:۲۸۰۰ – معدل: ۱۸/۰۸ )

سوابق شغلی
 • چند سال سابقه درمانگری معنوی اختلالات خلقی
مقالات انگلیسی
 • INDEX and/or IF Kind of article (original, review article, letter to editor, …) Information  of article N
  Scopus Qualitative Study Mohammadi J, Rasoolzadeh Tabatabaei K, Janbozorgi M, Pasandideh A, Salesi M. Identification of Effective Factors to Reduce Symptoms of Depression from the Perspective of Islam: A Qualitative Content Analysis. Journal Mil Med. ۲۰۱۸ Jun 10;20(2):134-44. ۱
  DOAJ Review Mohammadi J, Rasoolzadeh Tabatabaei, K., Janbozorgi, M., Pasandideh, A., Salesi, M. A Review of Scientific Outputs on Spirituality and Depression Indexed in Important Databases. International Journal of Medical Reviews, ۲۰۱۸; ۵(۱): ۴۱-۴۶. doi: 10.29252/IJMR-050107 ۲
  Pubmed Original Madani MS, Salesi M, Mohammadi J. The effect of dimensions of illness perceptions on the variation of quality of life in patients with coronary artery disease. Acta Medica Iranica. ۲۰۱۸ Mar 6:189-95. ۳
  ISI Original Salesi M, Rasouli HR, Mohammadi J, Mohammadi E. Quality assessment of published randomized, controlled trials in trauma monthly journal. Trauma Monthly. ۲۰۱۷ Sep 19;23(1) ۴
  DOAJ Original Mohammadi J, Maddahi ME, Najafimanesh Z, Salesi M. The Relationship between Happiness and NEO-FFI Personality Questionnaire Dimensions in High School Students of Mobarekeh. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences.۲۰۱۴ ۵
  Google scholar Original Salesi M, Rahimi-Foroushani A, Mohammadi J, Rostami Z, Mehrazmay AR, Einollahi B, Karambaksh AR, Asgharian S, Eshraghian MR. An expectation-conditional maximization-based Weibull-Gompertz mixture model for analyzing competing-risks data: Using post-transplant malignancy data. Journal of Biostatistics and Epidemiology. ۲۰۱۶ Jun 6;2(1):1-8. ۶
  ISI Original Najafimanesh Z, Karambakhsh AR, Salesi M, Mohammadi J. Prediction of quality of life by type D personality and illness perception factors in patients with coronary artery disease: A structural equation model. Health Scope. ۲۰۱۶ Feb 1;5(1). ۷
  Pubmed Original Salesi M, Rostami Z, Foroushani AR, Mehrazmay AR, Mohammadi J, Einollahi B, Asgharian S, Eshraghian MR. Chronic graft loss and death in patients with post-transplant malignancy in living kidney transplantation: a competing risk analysis. Nephro-urology monthly. ۲۰۱۴ Mar;6(2). ۸
  ISI Original Foroushani AR, Salesi M, Rostami Z, Mehrazmay AR, Mohammadi J, Einollahi B, Eshraghian MR. Risk Factors of Graft Survival After Diagnosis of Post-kidney Transplant Malignancy: Using Cox Proportional Hazard Model. Iranian Red Crescent Medical Journal. ۲۰۱۵ Nov;17(11). ۹
  DOAJ Scientometrics Maadani M, Sadr SM, Raei M, Vahedian-Azimi A, Mohammadi J, Salesi M. Changes in the Geographic Pattern of Iran’s International Collaboration in Cardiovascular Research: A 15-Year Period. International Journal of Medical Reviews. ۲۰۱۹ Dec 24;6(4):117-21. ۱۰
  ISI Scientometrics Mohammadi Jamileh, Sadr Ali, Moshkani Farahani Maryam, Rasouli    Hamid Reza, Vahedian-Azimi Amir, Salesi Mahmood. Evaluation of Iran’s scientific growth in the global and medical sciences: A 22-year Scientometric research. Trauma Monthly (Accepted). ۲۰۲۰ ۱۱
مقالات فارسی
ردیف مشخصات مقاله نوع  مجله

(علمی پژوهشی /ترویجی)

۱ حسینی اسماء، بشارت محمدعلی، جاهد حسینعلی، محمدی جمیله، جعفرزاده محمدرحیم. بررسی مقایسهای سبک زندگی سالم دینی و غیردینی: با تأکید بر بیماریهای قلبی – عروقی. رویش روان شناسی، سال ۸، شماره ۱، فروردین ماه  ۱۳۹۸ ISC

علمی- پژوهشی

۲ روشن رسول، محمدی جمیله، رجبی محمدرضا  ، ثالثی محمود  ، جلالی محسن.  بررسی مقایسه ای مولفه های شخصیت نوع D و کیفیت زندگی بیماران کرونری قلب و افراد سالم. نشریه بین المللی علوم رفتاری، سال هفتم شماره ۲ تابستان ۱۳۹۲ ISC

علمی- پژوهشی

۳ عصار کاشانی هدی ، روشن رسول ، خلج علیرضا ، محمدی جمیله . مقایسه ناگویی هیجانی و تصویر بدنی در افراد چاق، دارای اضافه وزن و وزن بهنجار. روانشناسی سلامت. مجله دانشگاه پیام نور کاشان. ۱۳۹۱ ISC

علمی- پژوهشی

کارگاه ها و دوره ها
 • کارگاه تفسیر نقاشی(مرکز مشاوره دانشگاه تهران)
 • کارگاه بازی درمانی(مرکز مشاوره دانشگاه تهران)
 • کارگاه زوج درمانی(تربیت مدرس)
 • کارگاه طرحواره درمانی معنوی(سازمان نظام روانشناسی)
 • کارگاه آموزش مهارت های زندگی به کودکان(انجمن روانشناسی بالینی)
 • دوره CBT ( 3 ماه کلینیک طلیعه سلامت)
 • دوره CBT پیشرفته (۳ ماه کلینیک طلیعه سلامت)
 • دوره درمان تحلیل تبادلی( ۳ ماه کلینیک طلیعه سلامت)
 • دوره سوپرویژن درمان وسواس(۱.۵ سال کلینیک طلیعه سلامت)
 • دوره درمان چندبعدی معنوی (۳ سال کلینیک طلیعه سلامت)
 • دوره سوپرویژن درمان معنوی (در حال برگزاری کلینیک طلیعه سلامت)
 • دوره CBT کودکان ( یک سال بیمارستان روزبه)
 • دوره تخصصی علم دینی(۶ ماه )
 • دوره سبک زندگی (۳ ماه کلینیک طلیعه سلامت)
 • دوره حوزه دانشجویی(۳ ترم)
 • تسلط به روان درمانگری چندبعدی معنوی افسردگی
 • تسلط بر نرم افزارهای OFFICE، endnote ،SPSS
 • مدرک زبان MSRT