نصرت اسکندری

کارشناسی ارشد روانشناسی

دانشجوی برتر مقطع کارشناسی ارشد در سال ۱۳۹۶

حوزه فعالیت:

درمانگر توانبخشی شناختی

نوبت گیری آنلاین
نصرت اسکندری

رزومه نصرت اسکندری :

سوابق شغلی
  • دبیرستان پردیس (دبیر ، تدریس روانشناسی)
  • مسیر زندگی (مشاور)
  • کلینیک پیشرو (درمانگر توانبخشی و ارتقاء شناختی)
  • کلینیک حال خوب (درمانگر توانبخشی و ارتقاء شناختی)
سوابق پژوهشی
  • اثربخشی آموزش شناختی جبران و ترمیم بر مبنای ارزیابی عصب روانشناختی کارکردهای اجرایی در نوجوانان
  • ترجمه کتاب کارکردهای اجرایی برای نوجوانان