قوانین مرکز مشاوره حال خوب

خوشحالیم که شما را در مرکز مشاوره حال خوب ملاقات می کنیم. ضمن آرزوی سلامتی برای شما  از اینکه به قوانین مرکز احترام می گذارید از شما سپاسگزاریم. 

۱. مدت زمان هرجلسه ۴۵ دقیقه است.

۲. در صورت تاخیر، مدت زمان تاخیر شما جزء جلسه حساب می شود، لطفا به موقع حاضر شوید.

۳. برای قطعی شدن وقت شما ۵۰ درصد مبلغ جلسه، پیش از هر جلسه دریافت می شود

۴. در صورت درخواست لغو جلسه حداقل ٢۴ ساعت قبل اطلاع دهید در غیر این صورت مبلغی که جهت رزرو وقت پرداخت شده، عودت داده نمی شود.

۶. هزینه جلسات آنلاین قبل از برگزاری جلسه پرداخت می شود. شماره کارت کلینیک ۶۱۰۴۳۳۷۵۸۷۴۹۴۳۰۱ بنام دکتر الهام آقایی