نشانه های نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) در کودکان

نقص توجه و بیش فعالی (ADHD)  یکی اختلالات دوران کودکی است. مشخصه این اختلال کاهش توجه و افزایش بیش فعالی و رفتارهای تکانشی در کودکان است. این کودکان معمولا در عملکرد های تحصیلی و همچنین در موقعیت های اجتماعی دچار مشکل می‌شوند.  کودکان می‌توانند دچار نقص توجه، بیش فعالی و یا هر دو این موارد …